Фисун Алла Алексеевна – кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры экономики и менеджмента.
 
Родилась 11 июля 1939 г. в г. Керчи.
В 1966 г. окончила Киевский институт народного хозяйства по специальности «Экономика промышленности».
Обучалась в аспирантуре Киевского института народного хозяйства. В 1974 г. защитила диссертацию кандидата экономических наук на тему: «Экономические вопросы повышения специализации в машиностроении (на примере Донецко-Приднепровского экономического региона)» по специальности 08.00.05 – экономика и промышленности.
С 2004 г. – доцент кафедры экономики и менеджмента.
Научная направленность работы – инновационное развитие экономики.
Автор более 30 публикаций.
В Крымском инженерно-педагогическом университете работала с 2002 г. по 2013 г.
 
Научные труды и публикации, книжные и методические издания:
 
2002
 1. Формування ринку нововведень : монографія / А.О. Фісун. – Київ : Боривітер, 2002. – 240 с.
 2. Інвестиційна політика як шлях до економічних піднесень / А.О. Фісун // Економіка: проблеми теорії та практики. Вип. 165. – Дніпропетровськ, 2002. – С. 1029-1032.
 3. Роль інвестиційного забезпечення виробництва / А.О. Фісун // Проблеми формування та реалізації інвестиційної стратегії господарюючого суб’єкта. – Дніпропетровськ, 2002. – С. 81-84.

2003

 1. Грошово-кредитна та інвестиційна політика як стимул зростання нововведень / А.О. Фісун // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. Вип. 5 (24). – Київ, 2003. – С. 20-25.
 2. Економічна ефективність реалізації механізму створення і впровадження нововведень у промисловому виробництві / А.О. Фісун // Проблеми науки. – 2003. – № 6. – С. 15-25.
 3. Інноваційна стратегія як фактор інтенсивного розвитку економіки Україні / А.О. Фісун // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. Вип. 7-8 (26-27). – Київ, 2003. – С. 65-70.
 4. Податкова політика як стимул розширеного інноваційного виробництва / А.О. Фісун // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. Вип. 9-10 (30-31). – Київ, 2003. – С. 75-80.
 5. Творча діяльність фахівців як потенціал економічного зростання / А.О. Фісун // Міжнародне співробітництво в галузі освіти. – Київ : Педагогічна преса, 2003. – С. 173-175.
2004
 1. Методичні рекомендації до курсу «Державне регулювання економіки» для студентів економічних факультетів (на засадах модульно-рейтингової системи навчання) / А.О. Фісін. – Сімферополь : КДУПУ, 2004. – 29 с.
 2. Методичні рекомендації до курсу «Інвестування для студентів економічних факультетів з денною і заочною формою навчання / А.О. Фісун. – Сімферополь : КДУПУ, 2004. – 21 с.
 3. Інвестиційне забезпечення інноваційного розвитку економіки / А.О. Фісун // Економика: проблеми теорії та практики. Вип. 188. Т. 4. – Дніпропетровськ, 2004. – С. 1132-1140.
 4. Міжнародний досвід функціонування наукоємних структур та перспектива їх розвитку в Україні / А.О. Фісун // Науковий потенціал світу : І міжнар. наук.-практ. конф., 1-15 листопада 2004. . – Дніпропетровськ, 2004. – С. 49-53.
 5. Основы экономического механизма инновационного развития экономики / А.А. Фисун // Достижения современной экономической науки : сб. научн. тр. Вып. 1. – Белгород : Руснаучкнига, 2004. – С. 61-66.
 6. Фактор праці та значення його інтелектуалізації в сучасних умовах господарювання / А.О. Фісун // Динаміка наукових досліджень : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (21-30 червня 2004 р.). – Дніпропетровськ : Наука і освіта, 2004. – С. 66-68.
2005
 1. Закономірність залежності економічного зростання від використання інноваційного потенціалу суспільства / А.О. Фісун // Розвиток економіки в трансформаційний період: глобальний та національний аспекти : матеріали VIII Міжнар. наук.-практ. конф. (20 квітня 2005 р.). – Запоріжжя : Наука і освіта, 2005. – Т. 3. – С. 90-93
 2. Інвестиційні аспекти розвитку інновації в Україні / А.О. Фісун // Динаміка науково-дослідних розробок : матеріали 9-ой Міжнар. наук.-практ. конф. – Дніпропетровськ, 2005. – С. 20-25.
 3. Податкова політика як стимул розширеного інноваційного виробництва / А.О. Фісун // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. Вип. 4 (47). – Київ, 2005. – С. 24-27.
 4. Проблеми створення інвестиційно-правової бази для інтенсифікації інноваційної діяльності в Україні / А.О. Фісун // Наука і освіта – 2005 : матеріали VIII Міжнар. наук.-практ. конф. (7-12 лютого 2005 р.). – Дніпропетровськ : Наука і освіта, 2005. – С. 67-70.
 5. Проблеми підготовки фахівців і використання їх потенціалу в інноваційній діяльності / А.О. Фісун // Збірник наукових праць НДІ українознавства. Т. V. – Київ, 2005. – С. 321-327.
 6. Сучасні проблеми формування конкурентоспроможної національної економіки з високим інноваційним потенціалом / А.О. Фісун // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. Вип. 6 (49) – К., 2005. – С. 33-40.
2006
 1. Організаційні аспекти технічного переозброєння вітчизняних підприємств / А.О. Фісун // Матеріали IV Всеукр. наук.-практ. конф. «Сучасні проблеми соціально-економічного розвитку України» (19-20 квітня 2006 р.). – Дніпропетровськ : Наука і освіта, 2006. – С. 89-92.
 2. Формування наукомістких робочих місць як основа зростання економічного потенціалу / А.О. Фісун // Соціально-економічні перспективи розвитку України : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (14 червня 2006 р.). – Дніпропетровськ : Наука і освіта, 2006. – Т. 2. – С. 89-92.
2007
 1. Проблема інтеграції освіти і науки / А.О. Фісун // Українська освіта у світовому часопросторі : матеріали ІІ Міжнар. конгресу. – Київ, 2007. – С. 514-518.
 2. Роль функції інвестування інновацій в економічному зростанню / А.О. Фісун // Фінанси України. – 2007. – № 6. – С. 46-56.
 3. Формування наукомістких робочих місць – фундамент зростання економіки України / А.О. Фісун // Економіка України. – 2007. – № 1. – С. 32-42.
2008
 1. Економічна оцінка ефективного використання нових технології в заготівельній базі машинобудування / А.О. Фісун // Materiály IV мezinárodní vědecko-praktická konference «Vědecké myšlené inflačniho stoleti – 2008», 15-31 brezen 2008 roku. Dil 1 : Ekonomické védy. – Praha : Publishing House «Education and Science» s.r.o., 2008. – S. 8-12.
2009
 1. Японська модель розвитку економіки / А.О. Фісун // Економіка України. – 2009. – № 9. – С. 79-87.
2010
 1. Досвід реалізації національної ідеї в міжнародній практиці / А.О. Фісун // Міжнар. наук.-практ. конф. «Українознавство у світовому гуманітарному просторі» (21-22 жовтня 2010 р.). – Київ : НДІ українознавства, 2010. – С. 44-51.
 2. Особливості шведської моделі розвитку економіки / А.О. Фісун // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. Вип. 9. – 2010. – С. 52–56.
2011
 1. Економічний прорив Китаю: досягнення, перспективи та проблеми / А.О Фісун // Економіка України. – 2011. – № 5. – С. 84-92.
2012
 1. Національна ідея: міжнародний досвід формування і шляхи реалізації / А.О. Фісун // Науковий збірник НДІ українознавства АН України. Вип. 28. – Київ, 2012. – С. 370-377.
 2. Роль національної ідеї в економічних злетах високорозвинених країн світу / А.А. Фісун // Матеріали всеукр. наук.-практ. конф., 2-3 жовтня 2012 р., м. Київ : зб. Народознавчої студії пам’яті В.Т. Скуратівського. – Київ : Наукова акад. культури і мистецтва, 2012. – С. 27-31.