Куликова (Деркач) Татьяна Васильевна – кандидат филологических наук, доцент, доцент кафедры украинской филологии.
 
Родилась 27 марта 1980 г. в г. Симферополе.
В 2001 г. с отличием окончила филологический факультет Симферопольского государственного университета им. М.В. Фрунзе (ныне ТНУ им. В.И. Вернадского) по специальности «Украинский язык и литература», квалификация – филолог, преподаватель украинского языка и литературы.
В октябре 2007 г. в ТНУ им. В.И. Вернадского защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата филологических наук по теме: «Метафора в литературоведческом тексте 90-х годов ХХ века: семантика, структура, функции» по специальности 10.02.01 – украинский язык.
Научная направленность деятельности – исследование лексической и грамматической семантики научного стиля в функционально-стилистическом аспекте.
В Крымском инженерно-педагогическом университете работает с сентября 2008 г.
 
 
Научные труды и публикации, книжные и методические издания:
 
2008
 1. Пріоритети сучасної дошкільної лінгводидактики / Т.В. Деркач // Динаміка системи фахової підготовки вчителів-філологів : матеріали наук.-практ. конф. – Керч, 2008. – С. 36-40.
 2. Розвиток мовленнєвої діяльності дітей дошкільного віку / Т.В. Деркач // Інноваційні технології викладання української мови та літератури в школі та ВНЗ: проблеми і пошуки : матеріали наук.-практ. конф. – Керч, 2008. – С. 21-24.
2009
 1. Механізми перенесення індустріально-промислової лексики в когнітивну площину  літературознавства / Т.В. Деркач // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : зб. наук. пр. ф-ту лінгвістики Гуманітарного інс-ту Національного авіац. ун-ту. – К. : Інформ.-аналіт. агентство, 2009. – Вип. 17. – С. 64-71.
 2. Механізми метафоризації кулінарної лексики в літературознавчому тексті / Т.В. Деркач // Матеріали ІІІ Міжнар. наук. конф. «Мова, культура і соціум у гуманітарній парадигмі». – Кам’янець-Подільський, 2009. – С. 235-237 ; Наукові праці Кам’янець-Подільського нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Вип. 20 : Філологічні науки. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2009. –С. 168-171.
 3. Мілітарна метафора в літературознавчому тексті / Т.В. Деркач // Лінгвістичні студії : зб. наук. пр. / Донецький нац. ун-т. — Донецьк : ДонНУ, 2009. – Вип. 19. – С. 123-128.
 4. Самостійна робота як елемент лінгводидактики / Т.В. Деркач // Матеріали наук.-практ. конф. «Мова в політетнічному середовищі». – Керч, 2009. – С. 59-63.
 5. Шляхи формування досвіду використання студентами-філологами інноваційних технологій / Т.В. Деркач // Мова в поліетнічному середовищі : матеріали наук.-практ. конф. – Керч, 2009. – С. 93-97.
2010
 1. Транспозиція будівельної лексики в метамову літературознавства / Т.В. Деркач // Наукові записки РВВ КДПУ ім. В. Виниченка. Сер. : Філологічні науки (мовознавство). – Кировоград : РВВ КДПУ ім. В. Виниченка, 2010. – Вип. 89. – Ч. 3. – С. 295-299.
2011
 1. Вивчення лексикології сучасної української літературної мови на засадах комунікативно- когнітивного підходу / В.В. Деркач, Т.В. Кулікова // Комунікативно-когнітивний підхід до викладання філологічних та психолого-педагогічних дисциплін : зб. матеріалів міжвуз. наук.-практ. конф., 25 лютого 2011 р., м. Євпатрія. – Ялта ; Євпаторія : РВВ КГУ ; ЕІСН КГУ, 2011. – С. 91-95.
 2. Популяризація М. Драгомановим творчості Т. Шевченка на українському та європейському літературному просторі / В.В. Деркач, Т.В. Кулікова // Наукові праці Півд. філ. Нац. ун-ту біоресурсів і природокористування України «Кримський агротехнол. ун-т». Вип. 5 : Гуманітарні науки. – Сімферополь, 2011. – С. 44-50.
2012
 1. Інноваційні педагогічні технології в лінгводидактиці вищої школи / Т.В. Кулікова // Культура народов Причерноморья. – 2012. – № 225. – С. 113-115.
 2. Когнітивна лінгводидактична діяльність викладача ВНЗ / В.В.Деркач, Т.В. Кулікова // Комунікативно-когнітивний підхід до викладання філологічних та психолого-педагогічних дисциплін : зб. матеріалів Всеук. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 20 квітня 2012 р., м. Євпаторія. – Ялта ; Євпаторія : РВВ КГУ ; ЕІСН КГУ, 2012. – С. 100-102.
 3. Метафора образотворчого мистецтва як елемент літературознавчого тексту / Т.В. Кулікова // Лінгвістичні дослідження : зб. наук. пр. Харківського нац. пед. ун-ту ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2012. – Вип. 34. – С. 172-178.
 4. Метафорична система у творчій лабораторії Тараса Шевченка / Т.В. Кулікова // Тарас Шевченко і сьогодення : матеріали Другої Всеукр. наук.-практ. конф. – Сімферополь : РВНЗ «КІПУ» ; Симф. міська друк., 2012. – С. 167-172.