Аблитарова Алиде Рефиковна – кандидат педагогических наук, старший преподаватель кафедры дошкольного образования.

Родилась 25 июня 1980 г. в г. Намангане (Узбекистан).

В 2002 г. окончила Крымский государственный индустриально-педагогический институт (ныне Республиканское высшее учебное заведение «Крымский инженерно-педагогический университет») по специальности «Дошкольное воспитание», квалификация – воспитатель дошкольного учреждения, преподаватель дошкольной педагогики и психологии.

В 2005-2009 гг. обучалась в аспирантуре Института проблем воспитания АПН Украины (г. Киев). Здесь же в октябре 2010 г. защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата педагогических наук на тему: «Особливости статево рольової соціалізації дошкільників різних етнічних груп» по специальности 13.00.08 – дошкольная педагогика.

Направление научной деятельности – дошкольная педагогика и психология, социальная педагогика.

В Крымском инженерно-педагогическом университете работает с января 2003 г.

 

 

Научные труды и публикации, книжные и методические издания:

 

2005

 1. Історичний аспект статеворольової соціалізації дошкільників різних етнічних груп / А.Р. Аблітарова // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді : зб. наук. пр. / Ін-т проблем виховання АПН України. –  К., 2005. – Вип. 8. – Кн. 1. – С. 262-266.
 2. Щодо питання виховання хлопчиків і їх психосексуальної культури в неповній сім`ї / А.Р. Аблітарова // Професіоналізм педагога. Європейський вибір України : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., Ялта, 21-23 вересня 2005 р. – Ялта : РВВ КГУ, 2005. – С. 18-23.

2006

 1. Особливості статеворольової соціалізації дітей старшого дошкільного віку в умовах полікультурного середовища / А.Р. Аблітарова // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді : зб. наук. пр. / Ін-т проблем виховання АПН України. – К., 2006. – Вип. 9. – Кн. 1. – С. 227–234.
 2. Умови успішної статеворольової соціалізації дошкільників старшого віку в сучасній сім'ї / А.Р. Аблітарова // Розвиток творчих здібностей особистості — умова успішного навчання : зб. наук. ст. Ч. 2. — Вінниця, 2006. — С. 62-75.

2007

 1. Аналіз особливостей статеворольових стандартів різних етнічних груп / А.Р. Аблітарова // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді : зб. наук. пр. / Ін-т проблем виховання АПН України. – Кам’янець-Подільский, 2007. – Вип. 11. – Кн. 1. – С. 347–356.
 2. Проблеми формування полікультурної компетентності дошкільників в умовах трансформаційних процесів / А.Р. Аблітарова // Наука, освіта, суспільство очима молодих : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. – Рівне, 2007. – С. 4–6.
 3. Проблеми засвоєння статевих ролей дітьми старшого дошкільного віку / А.Р. Аблітарова // Наукові праці ДонНТУ. Сер. Педагогіка психологія і соціологія. – Донецьк : Вебер (Донецька філія), 2007. – Вип. 1. – С. 338–345.

2008

 1. Аналіз гендерних стереотипів поведінки в сучасній сім’ї (на прикладі російської, української, кримськотатарської, єврейської, вірменської сім’ї) / А.Р. Аблітарова // Теория и практика гендерных преобразований в Украине : сб. тез. – Симферополь, 2008. – Вып. 4. – С. 8–10.
 2. Компетентність батьків з питань статеворольового виховання дошкільників в умовах сьогодення / А.Р. Аблiтарова // Сучасна молодь: крок в майбутнє : матеріали ІІ Міжнародної наук.-практ. конф. для студентів та аспірантів. — Суми : СумДПУ, 2008. — С. 141-147.
 3. Соціально-педагогічні умови гармонізації процесу соціалізації дошкільників різних статево-етнічних груп / А.Р. Аблитарова // Теоретико-методичні реалії сучасного виховання дітей та учнівської молоді : зб. наук. пр. / Ін-т проблем виховання АПН України. – К., 2008. – Вип. 12. – Кн. 1. – С. 251-259 .
 4. Соціально-педагогічні умови гармонійної соціалізації дошкільників різних статево-етнічних груп / А.Р. Аблiтарова // Теоретико-практичні проблеми виховання дітей та учнівський молоді : зб. наук. пр. Вип. 11. — Київ, 2008. — Т. І. — С. 251-259.

2009

 1. Методические рекомендации и указания к написанию и оформлению курсовых работ специальности «Начальное обучение»: для студентов очного и заочного отделения / А.Р. Аблитарова, Ю.Ю.Мытникова. – Симферополь : Ната, 2009. – 60 с.
 2. Проблема паритетної відповідальності дорослих в процесі статеворольової соціалізації дошкільників різних етнічних груп / А.Р. Аблітарова // Наукові праці ДонНТУ. Сер. : Педагогіка, психологія і соціологія. – Донецьк : Вебер, 2009. – Вип. 1. – С. 276–282.
 3. Створення різностатевих угруповань старших дошкільників як умова їхньої гармонійної статеворольової соціалізації / А.Р. Аблітарова // Наукові записки ВДПУ ім. М. Коцюбинського. Сер. : Педагогіка і психологія / Вінницький держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського. – Вінниця, 2009. – Вип. 28. – С. 269–274.

2010

 1. Організаційно-методичні основи сприяння соціалізації дітей різних статево-етнічних груп / А.Р. Аблітарова // Традиции и инновации в педагогике начальной школы. – Симферополь : АВЕНЮ–АПР, 2010. – Вып. 1. – С. 109–112.
 2. Сімейне та суспільне виховання як чинники статево рольової соціалізації представників різних етнічних груп / А.Р. Аблітарова // Сучасні інформаційні технології та інновації методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. пр. ; редкол. І.А. Зязюн та ін. – Киев ; Винница : Планер, 2010. – Вып. 25. – С. 204–208.

2011

 1. Реалії та перспективи виховання соціальних ролей у дітей  дошкільного та молодшого шкільного віку / А.Р. Аблітарова // Наукові записки Вінницького держ. пед. ун-ту ім. М. Коцюбинського : зб. наук. пр. о. Сер. : Педагогіка і психологія. – Вінниця : Планер, 2011. – Вип. 34. – С. 216-220.
 2. Специфика полоролевой социализации подрастающего поколения в условиях современной поликультурной среды (на примере этносов, проживающих в Крыму) / А.Р. Аблитарова // Проблемы и перспективы развития образования : материалы междунар. заоч. науч. конф. Т. 2. – Пермь : Меркурий, 2011. – С. 200-203.
 3. Статеворольова соціалізація представників різних етнічних груп (в умовах Криму) / А.Р. Аблітарова // Перспективы : сб. науч. тр. молодых ученых. Вып. 2 / М-во образования и науки, молодежи и спорта АРК, РВУЗ «Крымский инженерно-педагогический ун-т» ; ред. кол. : У.А. Абдулгазис, Д.В. Баличиева, И.Х. Османов и др. – Симферополь : НИЦ КИПУ, 2011. – С. 22-34.

2012

 1. Організаційно-методичні основи сприяння соціалізації дошкільників різних статево-етнічних груп / А.Р. Аблітарова // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : зб. наук. пр. Вип. 2 (20) / Сумський держ. пед. ун-т ім. А. Макаренка. – Суми, 2012. – С. 67-77.
 2. Типи статеворольової соціалізованності дітей старшого дошкільного віку / А.Р. Аблітарова // Вісник Інс-ту розвітку дитини : зб. наук. пр. Вип. 20 / Нац. пед. ун-т. ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2012. – С. 52-56.